Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zaproszenie do składania ofert w ZSiPO w Skale

Email Drukuj PDF

1. Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Miejscowość                       Skała

Adres:                               32- 043 Skała, ul. Ks. St. Połetka 30

E-mail :                              Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel.                                   księgowość 12 389 0311 lub 791374190

Strona internetowa:            www.lo-skala.edu.pl

Wykonanie zamówienia zgodnie z art.4 pkt8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.poz. 1843

2.  Zamówienie

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na:

3.  Opis przedmiotu

3.1. Przedmiot zmówienia obejmuje:

Wynajem powierzchni pod instalację urządzenia do sprzedaży napoi w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale ul. Ks. St. Połetka 30. Powierzchnia użytkowa ok. 2 m

Wynajmowana powierzchnia wykorzystywana będzie przez najemcę wyłącznie pod zainstalowanie dwóch automatów, jednego do sprzedaży napojów gorących, oraz drugiego do sprzedaży napojów chłodzonych oraz przekąsek.

4. Termin realizacji zamówienia:

od dnia  31 maja 2022 do 31 maja  2023 roku

5. Okres gwarancji: 1 rok

6. Kryterium oceny ofert:

Cena -100 %- całość wykonania usługi

7. Warunki płatności:  przelew po wykonaniu przedmiotu zamówienia.

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

9.  Wykonawca  może podać tylko jedną cenę brutto ( z obowiązującym na dzień składania oferty z

podatkiem VAT)  .

10. Miejsce i termin złożenia oferty:

11. Oferta oznaczona pieczęcią firmową wykonawcy powinna być złożona  w formie pisemnej ,

w zamkniętej kopercie w terminie  w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół i Placówek

Oświatowych w Skale,  32-043 Skała ul. Ks. St. Połetka 30,

sekretariat szkoły  lub skan oferty przesłać na adres  e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Termin składania ofert do dnia 23.05. 2022 r. do godz.12

Otwarcie ofert  w dniu 23.05 2022 r. o godz. 12.30

12. Koperta powinna być opisana – oferta na Wynajem powierzchni pod instalację urządzenia do sprzedaży napoi w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale ul. Ks. St. Połetka 30.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

13. Sposób przygotowania oferty:

13.1 Ofertę należy złożyć  na formularzu ofertowym.

13.2. Do oferty należy dołączyć:

a) wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS

b) formularz ofertowy

13.3. Oferty niekompletne podlegają odrzuceniu.

13.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia w przypadku, kiedy wartość oferty najkorzystniejszej przekroczy wartość przeznaczonych na to zadanie środków finansowych.

13.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

13.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

13.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

14. Kontakt w sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego i procedury –

Elżbieta Boroń –tel. kontaktowy 791374190 lub księgowość -12 389 0311

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Załącznik nr 1

wzór oferty

formularz ofertowy