Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Klasa mundurowa

Drukuj PDF
Klasa bezpieczeństwo publiczne
to
tzw. KLASA MUNDUROWA
Ministerstwo Obrony Narodowej od września 2017r. uruchomiło
pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia 
PIONÓW CERTYFIKOWANYCH WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH.
Nasza szkoła jako jedna z 4 w województwie małopolskim 
została zakwalifikowana do tego projektu.

Celem projektu jest kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych ale przede wszystkim przygotowanie młodzieży do służby wojskowej. Zakwalifikowane do programu placówki edukacyjne uczestniczyć będą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem będą realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły.
Absolwenci placówek biorących udział w programie będą mogli po zakończeniu nauki przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli również absolutnie pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej jak również Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogły liczyć na dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych.

Strona projektu: Pilotażowy program MON

Lista szkół biorących udział w pilotażowym programie MON: WYKAZ

Na zajęciach specjalistycznych w tej klasie realizowany jest program: Bezpieczeństwo publiczne - edukacja dla służb mundurowych. Prowadzone w ramach tego programu bloki tematyczne poszerzają wiadomości dotyczące spraw wojskowych, policyjnych oraz straży pożarnej.

Zajęcia specjalistyczne to m.in.:

 • musztra,
 • samoobrona,
 • strzelanie,
 • pływanie,
 • pomoc przedlekarska,
 • paintball,
 • zajęcia w parku linowym

Dzięki podpisanemu porozumieniu:

 • z 5. Batalionem Dowodzenia w Rząsce,
 • z Komendą Powiatową Policji w Krakowie,
 • z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

młodzież ma możliwość wyjazdów edukacyjne do jednostek wojskowych, policji, straży, na strzelnicę.

Jeden dzień w tygodniu to tzw. „dzień mundurowy”, podczas którego uczniowie mają zajęcia specjalistyczne prowadzone przez żołnierzy, strażaków oraz policjantów. W większości odbywają się one poza szkołą - w jednostce wojskowej w Rząsce czy straży pożarnej. Uczniowie uczestniczą w ćwiczeniach prowadzonych przez Straż Graniczną na lotnisku w Balicach.

W czerwcu młodzież klas mundurowych wyjeżdża na 10-dniowy obóz survivalowy.

Do klasy tzw. mundurowej zapraszamy młodzież, która swoją przyszłość pragnie związać z pracą w służbach mundurowych np.: w wojsku, policji, straży pożarnej, straży granicznej, straży miejskiej oraz firmach ochroniarskich.

Klasa przygotowuje do kontynuacji nauki na uczelniach wojskowych, pożarniczych, policyjnych, technicznych (AGH, PK).


Informacje dla klasy Bezpieczeństwo Publiczne:

 • Link do strony Jednostka Wojskowa Nr 2771 w Rząsce, z którą nasza szkoła podpisała porozumienie: link do strony

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent klas „Bezpieczeństwo publiczne – edukacja dla służb mundurowych” jest przygotowany do kontynuowania nauki na kierunkach przydatnych dla służb mundurowych  (bezpieczeństwo wewnętrzne, lub podjęcia służby.
Absolwent charakteryzuje się wysokim stopniem zdyscyplinowania, kultury osobistej oraz szacunkiem dla polskiego munduru i symboli narodowych.
W trakcie nauki w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych
Uczestniczył w:

 • 2 obozach specjalistycznych (w pierwszej i w drugiej klasie),
 • 4 wymarszach jesienno i wiosennym (po 2 w kl. I i II) – w nagłych sytuacjach zdrowotnych absolwent ma możliwość odrobienia wymarszu na zasadach indywidualnie ustalonych,
 • zajęciach specjalistycznych organizowanych przez szkołę,
 • środowiskowych uroczystościach patriotycznych,
 • wszystkich uroczystościach organizowanych przez szkołę,
 • wolontariacie,
 • poczcie sztandarowym (szkolnym i organizacji kombatanckich).

Osiągnął:

 • co najmniej 75% frekwencji na wszystkich zajęciach,
 • co najmniej 80% frekwencji na zajęciach specjalistycznych (ewentualne nieobecności usprawiedliwiane zwolnieniem lekarskim),
 • wyniki w nauce pozwalające uzyskać awans na poszczególne stopnie  (kadet - stopień nadawany młodszemu kadetowi, który w klasyfikacji semestralnej lub rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 3,25 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,   starszy kadet - stopień nadawany kadetowi, który w klasyfikacji semestralnej  lub rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 3,50 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, nadkadet - stopień nadawany starszemu kadetowi, który w klasyfikacji semestralnej lub rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 3,50 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, kadet z klasą – stopień nadawany nadkadetowi, który w klasyfikacji semestralnej lub rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 3,50 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
  W klasach edukacji pożarniczej odpowiednio: młodszy kadet strażak, kadet strażak, starszy kadet strażak, nadkadet strażak, kadet strażak z klasą,
 • certyfikaty z pływania, pierwszej pomocy, strzelania i samoobrony.

Zna:

 • zasady organizacyjne służb mundurowych,
 • kryteria rekrutacji do służb mundurowych,
 • tradycje wojska polskiego,
 • zna historię, kulturę, tradycję narodową,
 • języki obce, umieć posługiwać się nimi na poziomie komunikatywnym,
 • mocne i słabe strony swojej osobowości, umie je wykorzystywać i korygować
 • istotę i metody samokształcenia.

Potrafi:

 • w środowisku społecznym prezentować najwyższe wartości moralne i obyczajowe, być wzorem kultury osobistej i dobrego wychowania,
 • otaczać szczególną czcią godło, barwy narodowe i hymn państwowy, szanować mundur wojskowy, który uosabia uświęcone tradycją wartości oręża polskiego,
 • respektować normy prawne i społeczne, szanować instytucje państwa i społeczeństwa,
 • porozumiewać się i współpracować z innymi,
 • dokonywać wyborów i ponosić ich konsekwencje,
 • rozwiązywać konflikty, negocjować, zawierać kompromisy,
 • posługiwać się nowoczesnymi środkami multimedialnymi.

Absolwent, który nie spełnia kryteriów zawartych w profilu nie uzyska na świadectwie wpisu o realizacji innowacji pedagogicznej „Edukacja dla służb mundurowych”, a w skrajnych wypadkach może zostać przeniesiony do klasy nie realizującej innowacji.