Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Projekt Erasmus+ Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju przedsiębiorczości

Email Drukuj PDF

Projekt Erasmus+ Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju przedsiębiorczości o numerze 2018-1-PL01-KA229-050552_1 realizowany jest w sektorze Edukacja Szkolna w ramach akcji KA229 Współpraca Szkół. Szkołą koordynującą partnerstwo jest Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Pozostałe szkoły pochodzą w Włoch, Turcji, Hiszpanii i Portugalii. Projekt zaplanowany jest na 24 miesiące (1.10.2018 – 30.09.2020).

Priorytety projektu to kształcenie umiejętności z zakresu podstaw przedsiębiorczości oraz promowanie społecznych i edukacyjnych wartości dziedzictwa kulturowego.

Głównymi celami projektu są:

I. Rozwój organizacyjny szkół w kierunku podejmowania współpracy  i realizowania projektów międzynarodowych.

II. Realizacja mobilności – krótkoterminowe wyjazdy młodzieży i pracowników (promowanie wartości włączenia, tolerancji, różnorodności językowej i kulturowej).

III. Promowanie inicjatyw i kształcenie przedsiębiorczości.

Celem pomysłodawców projektu było włączenie różnorodnych partnerów i uczestników, wykorzystanie bogactwa ich tradycji, kultury, sytuacji geopolitycznej, doświadczeń i specjalizacji. Szkoły biorące udział w projekcie pochodzą z oddalonych od siebie rejonów. Są to trzy szkoły państwowe oraz prywatna szkoła świecka i katolicka. Cztery szkoły oferują kształcenie techniczne w rożnych zawodach.

Uczestnicy  projektu to uczniowie, nauczyciele oraz pozostały personel szkół, rodzice uczniów, inne miejscowe szkoły i lokalne władze, przedsiębiorcy działający w sektorze turystycznym oraz miejscowe izby turystyki i organizacje przedsiębiorców.

Krótkoterminowe wyjazdy uczniów – mobilność

Uczestnicy podczas mobilności biorą udział w kilkudniowych pobytach w szkołach i mieszkają u goszczących rodzin. Uczniowie goście (7 osób z każdego kraju) biorą udział  we wszystkich działaniach i wycieczkach.  Uczniowie gospodarze  rotacyjnie biorą udział w zajęciach wyjazdowych.

Każde spotkanie ma temat przewodni:

Polska C1 – Dziedzictwo przemysłowe (zasoby naturalne, zajęcia i zawody, założenia urbanistyczne, wzornictwo i wytwory rzemieślnicze).
Włochy C2 – Dziedzictwo ludowe (rolnictwo, jedzenie, styl życia, tradycje i obyczaje, sztuka ludowa).
Turcja C3 – Krajobraz kulturowy (architektura, zabytki historyczne, użytkowanie terenu, walory krajobrazowe).
Portugalia C4 – Dziedzictwo kulturowe współcześnie (zasoby cyfrowe, dokumentowanie zabytków kulturowych, światy wirtualne, wizualizacje, kopie dzieł).
Hiszpania C5 – Masowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego (zagrożenia nadmiernego wykorzystania zasobów kultury, tłum i intensywny ruch, bezpieczeństwo, zanieczyszczenia).

Działania projektowe na terenie szkoły goszczącej obejmują prezentację oraz studium przypadku z obiektami z partnerskich krajów w tematyce spotkania, debatę dotyczącą różnych aspektów dziedzictwa kulturowego, praktyczne warsztaty i opracowanie całościowego projektu firmy.

Uczestnicy projektu biorą udział w wycieczkach do wybranych miejsc i zabytków dziedzictwa kulturowego, gdzie podejmują różne zadania, których celem jest poszukiwanie rozwiązań i pomysłów na nowe wykorzystanie zabytkowych budynków, dzieł rzemieślników i artystów, tradycji, walorów przyrodniczych lub krajobrazowych miejsc itp.

Uczestnicy projektu biorą udział w spotkaniach z biznesmenami, którzy działają w branży turystycznej i wykorzystują różne aspekty dziedzictwa kulturowego. Zapoznają się z inspiracjami dla zapoczątkowania firm, trudnymi decyzjami, organizacją firm i wprowadzonymi innowacjami, ich pozycją na rynku, planowanymi inwestycjami itp.

Techniki z zakresu przedsiębiorczości realizowane podczas zajęć projektowych to między innymi burza mózgów, analiza SWOT, elementy studium wykonalności  (analiza techniczna, strategiczna, rynkowa), elementy biznesplanu, negocjacje. Pomysły, sugestie i rezultaty działań uczestników podczas warsztatów, działań projektowych oraz wycieczek będą zebrane przez szkołę goszczącą, opracowane w formie prezentacji i zamieszczone na stronie projektu.

Korzyści z udziału w mobilności dla uczestników:

-wzrost umiejętności przedsiębiorczych i inicjatywy,

-wzrost świadomości wagi i złożoności dziedzictwa kulturowego,

-umiejętność współpracy w wielokulturowej i wielojęzycznej grupie rówieśniczej,

-wzrost tolerancji, otwartości, elastyczności i dostosowywania się do sytuacji,

-rozwój umiejętności miękkich (komunikacja, współpraca, kreatywność, dyscyplina, myślenie logiczne i gotowość do uczenia się),

-rozwój kompetencji językowych i komunikacyjno-informatycznych.

 

Linki do aktualności projektu:

1. Regulamin rekrutacji

2. Strona projektu

3. C2 -Crispiano, Italy

4. C1 - Skała, Poland