Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sprawozdanie z realizacji Programu Bezpieczny Powiat Krakowski w roku 2017

Email Drukuj PDF

Sprawozdanie z realizacji Programu Bezpieczny Powiat Krakowski w roku 2017 oraz zadań planowanych do realizacji w 2018 roku w Naszej szkole:

Cele i założenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim w latach: 2014-2020 „Bezpieczny Powiat Krakowski” stanowią integralny element programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły i są realizowane w bieżącej pracy dydaktyczno -wychowawczo-opiekuńczej szkoły i internatu.

Od trzech lat nasza szkoła posiada Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo, co dowodzi, że zadania z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa są realizowane skutecznie. Obserwacje, rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz badania ankietowe potwierdzają, że uczniowie w naszej szkole czują się bezpiecznie. W analizowanym okresie nie stwierdzono występowania w szkole rażących przypadków naruszeń prawa przez uczniów. Na bieżąco monitorowane jest zachowanie uczniów, w celu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, a w razie ich wystąpienia – minimalizowania ich skali i skutków. Rozbudowano monitoring szkolny - 23 kamer. Harmonogram dyżurów nauczycielskich w szkole i internacie został opracowany, tak aby podnieść poziom bezpieczeństwa. Szkoła objęta jest monitoringiem, teren szkoły ogrodzony, ochraniany przez profesjonalną firmę, a droga do szkoły patrolowana przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Skale.

Dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców organizowane są szkolenia, prelekcje oraz warsztaty nt. bezpieczeństwa i profilaktyki. Tematy dotyczące bezpieczeństwa były omawiane na radach pedagogicznych oraz zebraniach rodzicielskich. Wszyscy nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Nauczycieli stosują  procedury postępowania w sytuacjach niebezpiecznych.

W zakresie realizacji działań profilaktyczno-edukacyjnych szkoła współpracuje z Państwową Strażą Pożarną, 5 Batalionem Dowodzenia w Rząsce, 6 Brygadą Powietrzno-Desantową w Krakowie, Komendą Powiatową Policji w Krakowie, Polskim Czerwonym Krzyżem, Ligą Obrony Kraju oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze bezpieczeństwa i profilaktyki.

Uczniowie klas I – III realizujący innowację pedagogiczną „Bezpieczeństwo publiczne – edukacja dla służb mundurowych” uczestniczą w cyklicznych zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli służb mundurowych nt. samoobrony, profilaktyki uzależnień, odpowiedzialności karnej za niewłaściwe zachowania społeczne.  Ponadto uczniowie klasy drugiej realizują dodatkowo od września 2017 r. cykl szkoleń z ujednoliconego przez MON programu edukacji wojskowej w ramach Certyfikowanych Pionów Wojskowych Klas Mundurowych. W ramach grantu powiatowego Strzelec wyborowy grupa 50 uczniów została przeszkolona z zakresu strzelania z broni palnej. Grupa 25 uczniów ukończyła kurs: ochrona imprez masowych, a 20 uczniów- kurs skoczka spadochronowego. Natomiast grupa 29 uczniów uzyskała certyfikat pływacki, od września 2017 r. 53 uczniów podnosi umiejętność pływania. W czasie godzin wychowawczych uczniowie zostali przeszkoleni z zakresu BHP.

W szkole działa młodzieżowa grupa ratownicza, która  propaguje wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w naszej szkole oraz w okolicznych szkołach podstawowych i gimnazjach. Dodatkowo, w grudniu 2017 r., 13 uczniów klas pierwszych zostało przeszkolonych przez PCK z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu Upowszechniania wiedzy nt ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych. Dwóch uczniów klasy trzeciej posiada certyfikat Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

W listopadzie 2017 przeprowadzono próbną ewakuację szkoły i internatu, w której wzięli udział uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Nasi uczniowie mają zapewnioną bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, będących alternatywną formą spędzania czasu wolnego, promowania pozytywnych postaw społecznych poprzez zajęcia sportowo-obronne, wolontariat ( Perły Małopolski, Bal Charytatywny Fundacji Prometeusz, WOŚP, Szlachetna paczka i inne ) oraz aktywny udział we wszystkich uroczystościach środowiskowych. Dla zainteresowanych uczniów organizowane są cykliczne wyjazdy do muzeów, opery i teatrów krakowskich oraz wycieczki studyjne do zakładów pracy.

Zajęcia wf odbywają się w hali sportowej oraz w plenerze, co sprzyja poprawie kondycji fizycznej uczniów oraz ich aktywnemu udziałowi w różnorodnych zawodach i turniejach sportowych. Sprawność fizyczną uczniowie podnoszoną także w trakcie organizowanych przez szkołę obozów i wymarszów kondycyjnych - ok. 50% uczniów bierze w nich udział.

Dla zainteresowanych uczniów - ok. 20 - prowadzono zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego.

Na bieżąco prowadzone są prace remontowe, służące poprawie stanu bezpieczeństwa. Złożono wniosek o termomodernizację budynku szkoły. W związku z dużą liczbą wychowanków, przeprowadzono prace remontowe, które poprawiły standard i bezpieczeństwo internatu. Dla wychowanków internatu oddano do użytku 4 dodatkowe pokoje i łazienkę. Wykonano instalację radiowęzła w internacie, służącą do powiadamiania i informowania uczniów. Szkoła posiada aktualne przeglądy  kominiarskie, sanitarno-epidemiologiczne, instalacji co, p/poż., odgromowej i elektrycznej oraz stanu technicznego budynku pod względem konstrukcyjno-budowlanym. Pomieszczenia szkolne dostosowano do potrzeb niepełnosprawnych uczniów.

 

Zadania do realizacji w 2018 r.:

- unowocześnienie i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w szkole

- podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w pobliżu

budynku Zespołu Szkół

- przeprowadzenie pedagogizacji rodziców odnośnie zagrożeń uzależnieniami

- wykonanie prac p/poż. w internacie zgodnie z ekspertyzą tj. zamontowanie drzwi p/poż, oddymianie klatek schodowych, instalacje alarmowe )

- sporządzenie systemu powiadamiania przy zagrożeniach