Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż”

Email Drukuj PDF

Powiat Krakowski otrzymał grant na realizację projektu pn.  Zatrudnienie Asystentów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie oraz w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale dla których jest organem prowadzącym, o numerze 263/II i 206/UW (numery wniosków) w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00. Całkowita wartość projektu 84 759,70 (słownie zł: osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć, 70/100).

Projekt jest realizowany w oparciu o Umowę o dofinansowanie projektu grantowego 066/ASPE/2022, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartą w dniu 20 czerwca 2022 r. pomiędzy Powiatem Krakowskim z siedzibą w Krakowie, a Fundacją Edukacyjną ODiTK z siedzibą w Gdańsku Powiat Krakowski otrzymał grant na realizację projektu pn.  Zatrudnienie dwóch Asystentów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie dla której jest organem prowadzącym, o numerze 263/II (numer wniosku) w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00. Projekt jest realizowany w oparciu o Umowę o dofinansowanie projektu grantowego 066/ASPE/2022, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartą w dniu 20 czerwca 2022 r. pomiędzy Powiatem Krakowskim z siedzibą w Krakowie, a Fundacją Edukacyjną ODiTK z siedzibą w Gdańsku.

Grant ten zostanie wykorzystany na pokrycie kosztów zatrudnienia w szkołach asystentów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) na okres 10 miesięcy. Projekt będzie realizowany w okresie od 02 listopada 2022 r. do 01 września 2023 roku. Wartość projektu i wysokość dofinansowania wynosi 42 513,00 złote (słownie zł: czterdzieści dwa pięćset trzynaście zł). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w zakładce na stronie projektu: http://asystentspe.pl/

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych. Najważniejszym celem całego cyklu szkoleń jest zbudowanie u przyszłych ASPE świadomości celu edukacji włączającej, która ma za cel wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym. Przy tak postawionym celu oczywistym jest, że obszarem oddziaływania ASPE są: działania wspierające ogólne funkcjonowanie ucznia w szkole i szeroko pojęta współpraca z nauczycielami i specjalistami oraz wspólne planowanie wsparcia dla ucznia. ASPE nie powinien być traktowany jako osoba, która wyręcza dziecko/ucznia z jego własnej aktywności. Zakłada się, że rolą ASPE jest stopniowe przygotowywanie dziecka/ucznia do możliwie samodzielnego rozwiązywania problemów i poszerzania pola niezależności od innych.