Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Liceum Ogólnokształcące

Email Drukuj PDF

Liceum Ogólnokształcące istnieje w Skale już od 1949 roku i do dnia dzisiejszego wykształciło wiele pokoleń, które wykorzystały nabytą tu wiedzę, aby osiągnąć sukcesy zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Szkoła stwarza uczniom i słuchaczom szansę zdobycia dobrego wykształcenia, aby w przyszłości móc kontynuować naukę na dowolnie wybranej uczelni. Staramy się na bieżąco reagować na sygnały z rynku pracy, otwierając profile, które odzwierciedlają zapotrzebowanie na specjalistów w danej dziedzinie, jak też zaspokajają zainteresowania potencjalnych uczniów.

W Liceum młodzież może uczyć się w następujących klasach:

 • klasa wojskowo-policyjna – z rozszerzonymi przedmiotami:
  • geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
  • przedmiot realizowany w ramach innowacji pedagogicznej: zajęcia specjalistyczne
Ministerstwo Obrony Narodowej od września 2017r. uruchomiło
pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia 
CERTYFIKOWANYCH PIONÓW WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH.
 • klasa strażacko-ratownicza – z rozszerzonymi przedmiotami:
  • chemia, biologia, język angielski
  • przedmiot realizowany w ramach innowacji pedagogicznej: zajęcia specjalistyczne
 • klasa dziennikarska (Dlaczego human? Innowacja pedagogiczna - "Człowiekiem być" - przeczytaj :) z rozszerzonym przedmiotami:
  • język polski,historia, język angielski
  • przedmiot dodatkowy: dziedzictwo kulturowe Krakowa
 • klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzonym przedmiotami:
  • biologia, geografia lub chemia, język angielski

Klasa I wojskowo-policyjna realizuje program innowacji pedagogicznej „Bezpieczeństwo Publiczne - edukacja dla służb mundurowych”. Zajęcia specjalistyczne prowadzone głównie w 5 Batalionie Dowodzenia w Rząsce,  8 Bazie Transportu Lotniczego i Areszcie Śledczym, mają na celu zapoznanie uczniów z pracą w wojsku i policji. Dodatkowo organizowana jest nauka pływania, strzelania, musztry, samoobrony oraz pomocy przedmedycznej. Uczniowie uczestniczą w obozach i szkoleniach, podczas których uczą się sztuki przetrwania, wspinaczki oraz marszu na orientację. Program klasy skierowany jest do młodzieży pragnącej związać swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych. Ukończenie klasy „mundurowej” daje dodatkowe punkty przy ubieganiu się o pracę w służbach mundurowych.

Od dwóch lat szkoła jest objęta pilotażowym „Programem wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Program ma charakter ogólnopolski. Jego celem jest kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych, ale przede wszystkim przygotowanie młodzieży do służby wojskowej. Szkoły zakwalifikowane do programu realizują jednolity i kompleksowy program  nauczania. Szkoły te po spełnieniu wszystkich wymogów stały się częścią powiatowej sieci szkół certyfikowanych przez MON. Szkoła również została objęta wsparciem resortu obrony w obszarach merytorycznym, logistycznym i finansowym. Uczniowie klas mundurowych mają możliwość nieodpłatnego wypożyczenia mundurów. Absolwenci placówek biorących udział w programie będą mogli po zakończeniu nauki odbyć kilkutygodniowe szkolenie wojskowe, zakończone przysięgą oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogły liczyć na ułatwienia w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez 6 Batalion Logistyczny 6 Brygady Powietrznodesantowy w Krakowie.

Klasa I strażacko-ratownicza realizuje program innowacji pedagogicznej „Bezpieczeństwo Publiczne - edukacja dla służb mundurowych”. Zajęcia specjalistyczne są prowadzone z przedstawicielami Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 w Krakowie, OSP w Skale oraz w 5 Batalionie Dowodzenia w Rząsce. Organizowane są również dodatkowe zajęcia ze wspinaczki skałkowej i pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie mają tym samym możliwość odbycia kursu strażackiego oraz kursu kwalifikacyjnego Pomocy Przedmedycznej. Dodatkowo uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z musztry, samoobrony i strzelania.

Klasa I dziennikarska realizująca program innowacji pedagogicznej „Człowiekiem być”. Adresowana jest do młodzieży o zainteresowaniach humanistycznych, chcących kontynuować naukę na prestiżowych kierunkach np. prawo, politologia, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe. W ramach tej klasy realizowane będą zajęcia z Dziedzictwa kulturowego Krakowa (w tym: wycieczki do najciekawszych miejsc w Krakowie mające na celu ukazanie znaczenia miasta i przemian, jakie w nim zachodziły na przestrzeni wieków) oraz program „Ze sztuką za pan brat” (zajęcia dodatkowe przybliżające różnorodność kulturową Krakowa, tj. teatr, opera, filharmonia. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w warsztatach dziennikarskich oraz publikacji artykułów w prasie lokalnej.Dlaczego human? przeczytaj

Klasa I biologiczno-chemiczna Proponujemy ciekawe zajęcia  nie tylko w szkole,  ale także w terenie oraz w różnych placówkach, np. muzeach, ogrodach, planetarium, na wycieczkach przedmiotowych. Oprócz poszerzenia wiadomości z przedmiotów przyrodniczych, proponujemy w ramach zajęć dodatkowych wyjazdy oraz udział w ciekawych projektach związanych z turystyką. Na ich realizację pozyskujemy fundusze  z grantów powiatowych. Współpracujemy z Ojcowskim Parkiem Narodowym.  Uczniowie mają możliwość wyjazdów na rajdy organizowane przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych. Program klasy umożliwia uczniowi poznanie bogactwa przyrodniczego i kulturowego najbliższej okolicy. Daje możliwość udziału w  wielu konkursach o tematyce ekologicznej, kształtujących wśród uczniów postaw proekologicznych.