Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ogłoszenie – rekrutacja na staże zawodowe

Email Drukuj PDF

Zapraszamy uczniów/uczennice Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale do udziału w rekrutacji do staży zawodowych organizowanych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.

Staże w wymiarze 150 godzin odbywać się będą w lipcu i sierpniu 2021 roku. Uczeń po zakończeniu stażu zawodowego ma możliwość ubiegania się o stypendium stażowe w kwocie 1800,00 zł brutto oraz o zwrot kosztów dojazdów na staż zawodowy zgodnie z zapisami Umowy o staż.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 9.06. 2021 -16.06.2021

Miejsce składania dokumentów:

Siedziba Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale– dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani Urszuli Szpik-Pasek,

lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie - Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

Wniosek rekrutacyjny do odbycia stażu – (link do dokumentu);

Deklaracja - oświadczenie uczestnictwa w projekcie – (link do dokumentu);

Klauzula informacyjna dla stażysty – (link do dokumentu);

Oświadczenie uczestnika projektu – (link do dokumentu);

Zgoda na udział w zajęciach – (link do dokumentu);

Zakres danych uczestnika projektu (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do udziału w stażu zawodowym) – (link do dokumentu);

Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do udziału w stażu zawodowym) – (link do dokumentu).

Pozostałe dokumenty:

1. Karta oceny wniosku rekrutacyjnego do odbycia stażu – (link do dokumentu);

2. Wzór umowy o staż – (link do dokumentu)

3. Załączniki do umowy o staż:

a. Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o przyznanie stypendium stażowego – (link do dokumentu);

b. Załącznik nr 2 – Wzór dziennika stażu – (link do dokumentu);

c. Załącznik nr 3 – Wzór Karty czasu odbywania stażu – (link do dokumentu);

d. Załącznik nr 4 – Wzór certyfikatu odbycia stażu – (link do dokumentu);

e. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o poniesionych kosztach dojazdu na staż – (link do dokumentu);

f. Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia przewoźnika o cenie biletu – (link do dokumentu);

g. Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna dla stażysty – (link do dokumentu).

Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji zostały określone w dokumentach:

1. Uchwała 179/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. stypendium stażowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale oraz ustalenia regulaminu jej pracy w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” realizowanego przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (https://bip.malopolska.pl/spkrakow,a,1943604,uchwala-1792021-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-20-maja-2021-r-w-sprawie-powolania-komisji-stypend.html);

2. Uchwała Nr XXX/343/2021 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/241/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektów realizowanych przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2021/2531/).

PROJEKTY
klasy mudnurowe
daj sobie szansę
ze sztuką za pan brat
POROZUMIENIA
Policja
5bdow
PSP w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny